TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
Değerli Tedarikçimiz; 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Sukar Yalıtım Ve İnşaat Malz.
Ürt. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK
kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi tedarikçilerimizi ve/veya tüzel kişi
tedarikçilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Veri Kategorileri Bu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, imzanız
 
İletişim Verisi Telefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz, kurumsal e-
posta adresiniz
 
Hukuki İşlem
Verisi
 
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz, Dava dosyasındaki
bilgileriniz
 
Müşteri İşlem
Verisi Çağrı merkezi kayıtlarınız, fatura
Fiziksel Mekan
Güvenliği Verisi Güvenlik kamerası kayıtlarınız
Finans Verisi Banka hesap bilgileriniz
 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Yukarıda yer alan Kişisel Verileriniz;
? Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile iletişim faaliyetlerini
yürütebilmemiz,
? Sizlerle/Sizlerin yetkilisi veya çalışanı olduğunuz firma ile mal/hizmet satım alım
süreçlerini yürütebilmemiz,
 
? Finans ve muhasebe işlerini yürütebilmemiz,
? Şirketimizin emniyetini ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile bunlara ilişkin idari,
teknik tedbirleri sağlayabilmemiz,
? Tedarik zinciri süreçlerini yürütebilmemiz,
? Lojistik faaliyetlerini yüretebilmemiz,
? Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve
dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
? İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi
kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz;
bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünü sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli
teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
? Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu
kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri
yürütebilmemiz
amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.
3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve
mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
hukuki süreçlerin takibi için anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, şirketimizin mali
bilançolarının oluşturulması için mali müşavirlere, mal/hizmet sözleşmelerinin ifası için
bankalara, ve grup şirket kural ve politikalarına uygunluğumuzun teyidi için topluluk
şirketlerimize, evrak ve ürün gönderebilmemiz amacıyla kargo şirketlerine ve muhasebe
işlerini yürütebilmek için muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılabilecektir.
 
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler
Nelerdir?
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i)
kanunlarda açıkca öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
 
sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma
Metninde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel
İlkelere uygun olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek,
kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda
belirtilen yerlere aktarılabilecektir.
5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl
Erişebilirsiniz?
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Sukar Yalıtım Ve İnşaat Malz. Ürt. Paz. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.’e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Sukar Yalıtım Ve İnşaat Malz. Ürt. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Boran Sok. No:2/A Sancaktepe / İstanbul
Mail: kvkk@sukar.com.tr